Πολιτική Διεθνών Σχέσεων

 

Η εκπλήρωση της αποστολής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου απαιτεί τη σταθερή και πολύπλευρη συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, της Ευρώπης και ευρύτερα, σε αντικείμενα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και πολιτισμού. Για περισσότερα από 25 χρόνια, μέσα από ένα ισχυρό Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με επαρκές και ικανό προσωπικό, αξιοποιεί πολλά ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα για επισκέψεις και μακρόχρονη παραμονή φοιτητών και προσωπικού από και προς πολλά ξένα πανεπιστήμια, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τη συν-διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση μέρους των προγραμμάτων αυτών από τους φοιτητές. Το ίδρυμα στοχεύει στη σύμπτυξη σταθερών συνεργασιών με ξένα Ιδρύματα, την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και, σε σύνδεση με αυτά, την εξέλιξη και διεύρυνση συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης καινοτομιών.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν λειτουργήσει με επιτυχία πολλές διμερείς και πολυμερείς σχέσεις του πρώην ΤΕΙ Κρήτης (καν νυν ΕΛΜΠΕΠΑ) με πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης και έχουν επιτευχθεί στόχοι μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών για την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογής της Συνθήκης της Μπολώνια και την εκπλήρωση των απαιτήσεων για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Πολλές σχέσεις με ευρωπαϊκά ιδρύματα θα συνεχισθούν στοχευμένα, για κοινά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, για την παραπέρα ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στα προγράμματα, αλλά και για να δίδονται ανταγωνιστικά εφόδια στους αποφοίτους, με στόχο τη δυνατότητα δραστηριοποίησής τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ευρύτερα. Με παρόμοιους σκοπούς έχουν υπάρξει συνεργασίες με Ιδρύματα της Βόρειας Αμερικής και υπάρχει η στόχευση να συνεχιστούν και να διευρυνθούν.

Το ΕΛΠΜΕΠΑ (ως πρώην ΤΕΙ Κρήτης) από πολλών ετών καλλιεργεί συνεργασίες με τις Βαλκανικές Χώρες για λόγους γειτονίας, ιστορικούς και πολιτισμικούς. Στοιχεία ελληνικού πολιτισμού και διαχρονικής δραστηριότητας του ελληνικού στοιχείου είναι βαθιά ριζωμένα σε όλη την περιοχή, αλλά λανθάνουν. Το ΕΛΠΜΕΠΑ θα συμβάλει στην αναζωπύρωση αυτών των στοιχείων, με ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ευρύτερων επιστημονικών σχέσεων σε αντικείμενα πολιτισμού και τουρισμού, γεωργίας, ενέργειας κ.ά., με αμοιβαίο όφελος.

Η διεύρυνση σχέσεων επιβάλλεται και για Ιδρύματα της Τουρκίας και των Υπερ-Ευξείνιων χωρών, με βάση ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, για οφέλη σε θέματα, ενέργειας, γεωργίας και τουρισμού. Επιπλέον των παραπάνω, οι σχέσεις με τις Υπερ-Ευξείνιες και με χώρες της Κεντρικής Ασίας, θα προσφέρουν σε αυτές τη δυνατότητα εναρμόνισής της εκπαίδευσής τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδρύματα της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ειδικό ενδιαφέρον για λόγους που συνδέονται με την αξία του ελληνικού πολιτισμού στην εκπαίδευσή τους με προφανές ενδιαφέρον σε θέματα εκπαίδευσης τουρισμού.

Η γεωπολιτική θέση και το κλίμα της Κρήτης, ιδιαίτερα σε σχέση με την Εγγύς Ανατολή και τη Β. Αφρική, προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης σχέσεων, με έμφαση σε αντικείμενα γεωργίας, ενέργειας και τουρισμού που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη συνεργασιών για ξενόγλωσσα προγράμματα, ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το ΕΛΜΕΠΑ στοχεύει:

  • Να δίδει στου πτυχιούχους του τα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να ενεργούν πέρα των εθνικών συνόρων.
  • Να βελτιώσει τη θέση του στις διεθνείς σχέσεις, μέσω της θέσπισης μακροπρόθεσμων στρατηγικών συνεργασιών στο πλαίσιο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.