Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας

Είναι πολιτική του ΕΛΜΕΠΑ να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τα οποία πρέπει να παραμένουν ασφαλή και χωρίς κινδύνους για την υγεία κατά την άσκηση της εργασίας.

Το ΕΛΜΕΠΑ υποχρεούται:

  • Να προβεί σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και την απουσία κινδύνων για την υγεία σε σχέση με τη χρήση, διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά ειδών και ουσιών.
  • Να παρέχει πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών και των επισκεπτών.
  • Να διατηρεί οποιοδήποτε χώρο εργασίας που βρίσκεται στην κυριότητά του σε ασφαλή κατάσταση και χωρίς κινδύνους για την υγεία, και να παρέχει και να διατηρεί τα μέσα πρόσβασης και εξόδου από αυτό το χώρο ασφαλή και χωρίς κινδύνους.
  • Να παρέχει και να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία και επαρκές όσον αφορά σε διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την καλή κατάσταση των εργαζομένων και των φοιτητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους μέσα στο ίδρυμα.
  • Να παρέχει το σχετικό αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών.
  • Να ενθαρρύνει το προσωπικό να θέτει υψηλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, με προσωπικό παράδειγμα, προκειμένου οι πτυχιούχοι να υιοθετήσουν μια στάση η οποία να προϋποθέτει την καλή υγεία και την πρακτική της ασφάλειας.
  • Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας και να δημοσιεύει τυχόν τροποποιήσεις.

Η νομοθεσία και οι εγκεκριμένοι κώδικες ορθής πρακτικής, σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ΥΑΕ. Ωστόσο, το ΕΛΜΕΠΑ αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα αυτά θα ήταν καλύτερα να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί κάθε ενθάρρυνση στις εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές, τμήματα) να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας.

Υγεία στην εργασία

«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο εργασιακό περιβάλλον». (Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούργου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας).

  • προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας επεκτείνεται πέραν της τήρησης των νομικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία. Συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την ενεργό συνδρομή των εργοδοτών προς τους υπαλλήλους τους ώστε να βελτιώσουν τη γενική υγεία και την ευεξία τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις τους σε ό,τι αφορά την οργάνωση της εργασίας και του χώρου εργασίας.

Βελτιώνοντας τη διάθεση και την υγεία των εργαζομένων, η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας έχει πολλά θετικά αποτελέσματα όπως λιγότερες αποχωρήσεις προσωπικού και λιγότερες απουσίες, περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια θετική εικόνα του εργοδότη, ο οποίος παρουσιάζεται να φροντίζει τους εργαζομένους του.

Γιατρός Εργασίας

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται πλήρως στον νόμο Ν.3850/10 και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

  1. O γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις & συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου αυτού. O εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.
  2. Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: