Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π  στην Κοσμητεία και στη Γ. Συνέλευση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ημερομηνία: 
12/06/2019