Μετάθεση καταληκτικής ημ/νίας για το πρόγραμμα της Μεταδιδ. Έρευνας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 32/14.04.2020 με θέμα «Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας για το πρόγραμμα της Μεταδιδακτορικής Έρευνας» (ΑΔΑ: Ψ53746ΜΗ2Ι-ΒΝΚ),  μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  προτάσεων της υπ΄ αρ. πρωτ. 1094/Φ.30.2/28-02-2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 27-03-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από τις 30 Απριλίου 2020 στις 20  Μαΐου 2020 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στη δ/νση: https://www.hmu.gr/proclamations/15987.

 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Θρασύβουλος Μανιός
Καθηγητής

Ημερομηνία: 
24/04/2020