Καθορισμός των τρόπων και των μέσων διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση αρ. πράξης 31/03.06.2020, με θέμα: "Καθορισμός των τρόπων και των μέσων διεξαγωγής της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020"

Ημερομηνία: 
04/06/2020