Ανάκληση απόφασης προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 27, 28, 29, 34 και 55 του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις   των άρθρων  1, 2, 8, 9, 19 και 84 παρ. 11 του Ν. 4485/4.8.2017 (Α΄  114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  4. Τη με αρ. πρωτ. 65/Φ.20/28.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΙ746ΜΗ2Ι-5ΔΑ) απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
  5. Τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 114 του Ν. 4692/2020 (Α’  111).
  6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’  104).
  7. Τη με αρ. 3268/Φ.20/09.09.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ’ 746) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Ορισμός Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
  8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (Α’  112 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τη με αρ. πρωτ. 65/Φ.20/28.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΙ746ΜΗ2Ι-5ΔΑ) απόφαση  προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’  104) και της παρ. 2 του άρθρου 114  του Ν. 4692/2020 (Α’  111).

Ημερομηνία: 
29/06/2020