Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 27, 28, 29, 34 και 55 του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις   των άρθρων  1, 2, 8, 9, 19 και 84 παρ. 11 του Ν. 4485/2017 (Α΄  114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017 (A’   114).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 114 του Ν. 4692/2020 (Α’  111).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’  104).
 7. Τη με αρ. πρωτ. 75/Φ.20/29.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΨΙ46ΜΗ2Ι-ΓΟΗ) απόφαση ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 65/Φ.20/28.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΔΙ746ΜΗ2Ι-5ΔΑ) προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
 8. Τη με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργική απόφαση  με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.  Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.
 9. Τη με αρ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των  μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
 10. Τη με αρ. 3268/Φ.20/09.09.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ’ 746) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Ορισμός Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
 11. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6  του άρθρου 18 του Ν.4559 (Α’   142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
 12. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (Α’  112 ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

Αποφασίζουμε

 1. Προκηρύσσουμε  εκλογές για την ανάδειξη  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για  θητεία τριών (3)  ετών  από 01.09.2020  έως 31.08.2023.
 2. Ορίζουμε  ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 22 Ιουλίου  2020 και ώρα από 09:00 έως 14:00. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών αυτές θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια κεντρική εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
 3. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. για τη θέση του/της Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (συνημμένη αίτηση) στη Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,  ή ηλεκτρονικά (secr-shs@hmu.gr) ή επιστολικά, έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 15.00.
Ημερομηνία: 
29/06/2020