Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 8, 9, 11, 23 και 84 παρ. 11 του Ν. 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 27, 28, 34 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 τ. Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
5) Τη με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114 τ. Α΄» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’ 3969) Υ.Α.
6) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 τ. Α’), οι οποίες ορίζουν ότι, οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
7) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/ τ. Α/30-05-2020).
8) Τις διατάξεις του άρθρου 97,114 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/ τ. Α/12-06-2020).
9) Τη με αρ. 77561/Ζ1/19-06-2020 (Β΄2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.».
10) Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/τ. Υ.O.Δ.Δ/30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.
11) Τη με αριθμ. πρωτ. 4385/Φ.20/06-06-2018 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, (ΦΕΚ 372/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2018 με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης», με θητεία από 01-09-2018 μέχρι και 31-08-2021.
12) Τη με αρ. πρωτ. 4751/Φ.20/20-06-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΦΕΚ 393/τ. ΥΟΔΔ/ 10-07-2018) με θέμα «Ορισμό Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Κρήτης, με θητεία από 01-09-2018 μέχρι και 31-08-2020.
13) Τη με αρ. πρωτ. 6471/Φ.20/06-12-2019 Απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1137/τ. ΥΟΔΔ/ 31-12-2019) με θέμα «Ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», με θητεία μέχρι και 31-08-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία δύο (2) ετών από 01.09.2020 έως 31.08.2022.
Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα από 09:00 έως 14:00. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών αυτές θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια κεντρική εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Ημερομηνία: 
03/07/2020