1η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών