Τροποποίηση της Συγκρότησηςτης Γ. Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών