Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2021 για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας

Σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 639/2-2-2021 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, ανακοινώνονται

  • Οι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων και
  • Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – προσληπτέων για τις θέσεις με κωδικούς 101 ως 106

Κ..Α. Θέσης

Έδρα Υπηρεσίας

Αριθμός προσληπτέων

101

ΗΡΑΚΛΕΙΟ,  Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12

102

ΧΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

2

103

ΡΕΘΥΜΝΟ,  Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1

104

ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ  Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1

105

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

106

ΣΗΤΕΙΑ, Δ. ΣΗΤΕΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2

Οι προσληπτέοι/ες  θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή.

Οι προσωρινοί πίνακες   απορριπτέων έχουν αναρτηθεί με κωδικοποιημένη την ταυτότητα των υποψηφίων, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένα (GDPR). Η κωδικοποίηση προέκυψε ως εξής: 

Αναφέρονται τα δύο πρώτα γράμματα από το επίθετο, τα δύο πρώτα γράμματα από το κύριο όνομα και το αρχικό γράμμα του πατρωνύμου. Ο αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας αναφέρεται πλήρης.

Κατά των ανωτέρω  προσωρινών  πινάκων, κατάταξης και απορριπτέων,  επιτρέπεται στους/ις ενδιαφερόμενους/ες να ασκήσουν ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους (ήτοι από 22.04.2021). Η ένσταση  κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και  για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) , είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ημερομηνία: 
21/04/2021