Ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων της ΣΟΧ 1/2021 για προσληψη προσωπικού καθαριότητας

Σε συνέχεια:

  • Της  με αρ. πρωτ. 639/2-2-2021 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας και
  • Της ανακοίνωσης των προσωρινών  πινάκων  απορριπτέων και  των προσωρινών  πινάκων κατάταξης – προσληπτέων για τις θέσεις με κωδικούς 101 ως 106,

επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις ασκούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 639/2-2-2021 και  τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ημερομηνία: 
05/05/2021