Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία δύο ετών από 01-09-2021 έως 31-08-2023. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 15-06-2021, ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία: 
11/05/2021