Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις   των άρθρων   8, 23 και παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α΄  114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017 (A’   114).
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 97 και 131 του Ν. 4692/2020 (Α’  111).
 6. Τη με αρ. πρωτ. 2076/Φ.20/17.07.2019 (ΦΕΚ 548/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.’/09.08.2019) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
 7. Τη με αρ. πρωτ. 73/Φ.20/08.01.2020 (ΦΕΚ 42/τ. Υ.Ο.Δ.Δ’/24.01.2020) απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
 8. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 6  του άρθρου 18 του Ν.4559/2018 (Α’   142), οι οποίες ορίζουν ότι οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαϊκά έτη.
 9. Τη με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργική απόφαση  με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.  Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.
 10. Τη με αρ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των  μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
 11. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Τη με αρ. πρωτ. 4689/Φ.20/29.07.2020 (ΦΕΚ 685/τ. Υ.Ο.Δ.Δ’ /29.08.2020) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

Αποφασίζουμε

 1. Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη  Προέδρου και  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για  θητεία δύο (2)  ετών  από 01.09.2021  έως 31.08.2023.
 2. Ορίζουμε  ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021 και για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικών ψηφοφοριών αυτές θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, ήτοι Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με την ίδια κεντρική εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
 3. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. για τη θέση του/της Προέδρου και  Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής, που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στον Κοσμήτορα (συνημμένη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση) δια της  Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,  ή ηλεκτρονικά (secr-shs@hmu.gr) ή επιστολικά, έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα  14.00.
Ημερομηνία: 
12/05/2021