Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις   των άρθρων   23 και παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α΄  114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 4. Τη με αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργική απόφαση  με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.  Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.
 5. Τη με αρ. 77561/Ζ1/19.06.2020 (Β’ 2481) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των  μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
 6. Τη με αρ. πρωτ. 4689/Φ.20/29.07.2020 (ΦΕΚ 685/τ. Υ.Ο.Δ.Δ’ /29.08.2020) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
 7. Τη με αριθμό πρωτ. 110/Φ.20/12.05.2021 (ΑΔΑ:ΩΥ3Ε46ΜΗ2Ι-ΒΓΦ) προκήρυξη για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας   Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 8. Τη με αριθμό πρωτ. 113/24.05.2021 υποβληθείσα προς το Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας του κ. Κλεισιάρη Χρήστου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 
 9. Τη με αριθμό πρωτ. 114/28.05.2021 υποβληθείσα προς το Κοσμήτορα αίτηση υποψηφιότητας του κ. Κωνσταντινίδη Θεοχάρη για τη θέση του Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 
 10. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε

      Ορίζουμε  Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την ανάδειξη  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τα εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 1. Πατελάρου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 2. Ζωγραφάκης –Σφακιανάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Μπαστάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

 1. Μπισταράκη Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 2. Ρίκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Ροβίθης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Ημερομηνία: 
31/05/2021