Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσαμε ότι:

  1. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προς τον Κοσμήτορα της Σχολής:
    1. Η με αρ. πρωτ. 113/24.05.2021 αίτηση υποψηφιότητας του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κλεισιάρη Χρήστου για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας. 
    2. Η με αρ. πρωτ. 114/28.05.2021 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντινίδη Θεοχάρη για τη θέση του Αναπληρωτή  Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας. 
  2. Οι υποψηφιότητες των κ.  κ. Κλεισιάρη Χρήστου και Κωνσταντινίδη Θεοχάρη  πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) και δε συντρέχουν στο πρόσωπο τους κωλύματα εκλογιμότητας.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023:

Για τη Θέση του Προέδρου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο

Ιδιότητα

1

Κλεισιάρης Χρήστος του Φωτίου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Για τη Θέση του Αναπληρωτή Προέδρου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο

Ιδιότητα

1

Κωνσταντινίδης Θεοχάρης του Ιωάννη

Επίκουρος Καθηγητής

Ημερομηνία: 
02/06/2021