Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΊΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις  της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 17, της περ. δ της  παρ. 1  του άρθρου 18,  της παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Α΄  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
  4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατ’ άρθρο 8, του Ν.4485/2017 (Α’  114).
  5. Τις διατάξεις της  με αριθμό 153348/Ζ1/15.09.2017 (B’ 3255) υπουργικής απόφασης  με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’  114)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Β/191014/Ζ1/07.11.2017 (B’  3969) Υ.Α.
  6. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Τη με αρ. πρωτ. 4689/Φ.20/29.07.2020 (ΦΕΚ 685/τ. Υ.Ο.Δ.Δ’ /29.08.2020) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  με θέμα «Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
  8. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) με θέμα «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4790/2021 (Α’  48).
  9. Τη με αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των  αναπληρωτών  τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ορίζουμεως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 29 Ιουνίου  2021.  Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από το διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (Β’ 2358) Κ.Υ.Α.. .

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την  16η  Ιουνίου  2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00

Ημερομηνία: 
08/06/2021