Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων  στην             Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση  της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού    Μεσογειακού  Πανεπιστημίου  για το χρονικό διάστημα 1-09-2021 έως 31-08-2022

Ημερομηνία: 
16/06/2021