Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες  ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και την απουσία τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/φιες ως εξής:

Υποψήφιοι για την Κοσμητεία της Σχολής

Α/Α    Ονοματεπώνυμο

1         Κυρμιζάκη Στυλιανή

2         Τζαγκαράκη Ελευθερία

Υποψήφιοι για τη  Γενική Συνέλευση της Σχολής

Α/Α       Ονοματεπώνυμο

1            Ασημινάκης Μανούσος

2            Ψαρρού Μαρία

Ημερομηνία: 
18/06/2021