Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τους/τις αναπληρωτές/τριες τους στα Συλλογικά Όργανα  της Σχολής Επιστημών  Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ

Ημερομηνία: 
30/06/2021