Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Κοσμητείας και στη Γεν. Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρον. διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022

Εκπροσώπηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Κοσμητείας και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022

Ημερομηνία: 
02/07/2021