Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας αναπτυξιακού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
23/04/2020 - 28/05/2020

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας αναπτυξιακού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού υποδομών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.218.614,52€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 3.991.082,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Συνημμένο: 
FINAL_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_2020.esidis.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: