ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" (κωδ. έργου 80651). Αρ. Πρωτ.: 4314/06.05.2020.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/05/2020 - 05/06/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει εννέα (9) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών για απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" της Πράξης "Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045937», (Κ.Ε 80651), το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4314/06.05.2020.

Συνημμένο: 
4314_06.05.2020_koinwniki_merimn_foit_6Ζ3Ι46ΜΗ2Ι-ΥΟΟ.pdf
protasi_4314.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: