ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3», (κωδ. έργου: 80740). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4372/07.05.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
07/05/2020 - 22/05/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3», (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4372/07.05.2020

Συνημμένο: 
4372_07-05-2020_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_CORE3_ΟΡΘΗ_20PROC006687737_.pdf
4373_07-05-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_CORE3_6ΚΥΥ46ΜΗ2Ι-6Κ4_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_4372(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: