ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘ANTIOX - PLUS’, (κωδ. έργου: 80609). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7247/04.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
04/08/2020 - 26/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων», με ακρωνύμιο ‘ANTIOX-PLUS’, με κωδικό MIS 5031819 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04267, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80609), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7247/04.08.2020

Συνημμένο: 
7248_04-08-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ANTIOX_ΕΠΑΝ_1219(2020)_80609_ΩΥ5446ΜΗ2Ι-6Μ2_.pdf
7247_04-08-2020_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ_ANTIOX_EΠAN_1219(2020)_80609_20PROC007136497_.pdf
ΤΕΥΔ_7247(2020).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: