ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «Καινοτομώ» (κωδ. έργου: 80617). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7293/04.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
04/08/2020 - 27/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή προσυγκροτημένων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου με συνδυασμό τεχνολογίας μεμβρανών (MBR) και βιοενίσχυσης», με ακρωνύμιο ‘Καινοτομώ’, με κωδικό MIS 5030860 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-01633 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80617), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7293/04.08.2020

Συνημμένο: 
7293_04-08-2020_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_MBR 2_80617_20PROC007137557_.pdf
7294_04-08-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΜΒR 2_80617_ΩΥ4Υ46ΜΗ2Ι-Θ31_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_7293(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: