ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3» (κωδ. έργου: 80740). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7418/06.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/08/2020 - 15/09/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3», (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7418/06.08.2020

Συνημμένο: 
7419_06-08-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ_CORE3_80740_ΟΡΘΗ_6ΘΑΖ46ΜΗ2Ι-0ΔΑ_.pdf
7418_06-08-2020_ΑΝΟΙΚΤΟΣ_CORE3_80740_20PROC007147623_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_7418(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: