ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών» (κωδ. έργου: 80614). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7439/06.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/08/2020 - 15/09/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νανοσύνθετες μπογιές για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ηλεκτρονικών», (κωδ. έργου: 80614), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organization). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7439/06.08.2020

Συνημμένο: 
7439_06-08-2020_ΑΝΟΙΚΤΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ_ΝΑΤΟ_16182(2019)_80614_20PROC007149726_.pdf
7440_06-08-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ_NATO_EΠAN_2_80614_Ω6Ι446ΜΗ2Ι-3ΥΖ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_7439(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: