ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed» (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7454/06.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/08/2020 - 22/09/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257», (κωδ. έργου: 80378), το οποίο χρηματοδοτείται ως προς την αξία της κατά 60% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για το περιβάλλον LIFE 2014-2020) και κατά 40% από ιδίους πόρους. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 7454/06.08.2020

Συνημμένο: 
7454_06-08-2020_ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_2_20PROC007151621_.pdf
7455_06-08-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_2 _Ψ0Ν746ΜΗ2Ι-ΙΚ3_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_7454(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: