ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation" - LIFE16 NAT/GR/000575» Αρ. Πρωτ.: 11302/16.11.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
16/11/2020 - 01/12/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  «IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation" - LIFE16 NAT/GR/000575»  (κωδ. έργου 80481), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE+, Nature & Biodiversity με χρηματοδοτικό φορέα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αρ.Πρωτ.: 11302/16.11.2020

Συνημμένο: 
11302_16-11-2020_igic_ergasias_ΩΧΧΩ46ΜΗ2Ι-Ε89.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: