ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘Antiox-plus’ (κωδ. έργου: 80609). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 13249/30.12.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/12/2020 - 20/01/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων για τις ανάγκες υλοποίησης του υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων»,  με ακρωνύμιο ‘Antiox-plus’, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031819 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04267, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80609), το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 13249/30.12.2020

Συνημμένο: 
13250_30-12-2020_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_ANTIOX_Ω2Ζ846ΜΗ2Ι-ΛΦ1_.pdf
13249_30-12-2020_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_ANTIOX_80609_20PROC007962794_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_13249(2020).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: