ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603, Αρ. Πρωτ.: 216/08.01.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
08/01/2021 - 25/01/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020.Αρ. Πρωτ.: 216/08.01.2021

Συνημμένο: 
216_08-01-2021_ανταποδοτική_core3_Ψ4ΔΦ46ΜΗ2Ι-20Τ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: