Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των αναγκαίων υλικών), του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/02/2021 - 08/03/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των αναγκαίων υλικών), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο και των τμημάτων του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, και στη Σητεία, προϋπολογισμού δαπάνης 880.588,82€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 1.091.930,14€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2021 έως 30/09/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (01/10/2023 – 30/09/2024), με μονομερή παράταση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ Διακήρυξης.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: