ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», (κωδ. έργου: 80709). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 916/01.0

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/02/2021 - 08/03/2021

 Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει τιμής), ανά ομάδα ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (Λογισμικού, Επιστημονικών οργάνων και Η/Υ)» του έργου «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», (κωδικός έργου: 80709), το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 916/01.02.2021

Συνημμένο: 
916_01-02-2021_ΑΝΟΙΚΤΟΣ_ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ_ΕΠΑΝ_16390(2019)_21PROC008073974_.pdf
917_01-02-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ_916(2021)_94ΒΠ46ΜΗ2Ι-04Φ_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΤΕΥΔ_916(2021).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: