ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘MagnetoFish’ (κωδ. έργου: 80745). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1995/01.03.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
01/03/2021 - 17/03/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του υλοποίησης του έργου με τίτλο «Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας Η/Μ πεδίων», με ακρωνύμιο ‘MagnetoFish’, με κωδικό MIS 5052096 και κωδικό έργου: Τ6ΥΒΠ-00317 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80745), που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1995/01.03.2021

Συνημμένο: 
1994_01-03-2021_ΕΞΟΠ_MAGNETOFISH_ΕΠΑΝ_9907(2020)_80745_21PROC008210585_.pdf
1995_01-03-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΕΞΟΠ_MAGNETOFISH_ΕΠΑΝ_9907(2020)_80745_Ω80Χ46ΜΗ2Ι-700_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.docx
ΤΕΥΔ_1994(2021).docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: