Περίληψη διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης μελέτης “ Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
03/03/2021 - 22/03/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό , σύμφωνα με την με αρ. 42/Θ 25ο /26-11-2020 Απόφαση της Συγκλήτου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης : "Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο", που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και των τευχών δημοπράτησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.646,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη και όλα τα συνοδά τεύχη  δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 149700) και από την ιστοσελίδα του ΕΛΜΕΠΑ (www.hmu.gr)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ στην Ελληνική γλώσσα.

Στοιχεία επικοινωνίας: κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης, τηλ:. 2810379347, email:. kutrulis@hmu.gr

 

Συνημμένο: 
2-3-2021_6ΧΗ946ΜΗ2Ι-455_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ.pdf
2-3-2021_21PROC008219487_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: