ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ Χωρών του Προγράμματος (ΚΑ103) 2020-21" Αρ. Πρωτ.: 7961/22.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/07/2021 - 06/08/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ Χωρών του Προγράμματος (ΚΑ103) 2020-21" με αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA103-077866 (κωδ. έργου 80763) το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.Αρ.Πρωτ.: 7961/22.07.2021

Συνημμένο: 
7961_22-07-2021_kinitikotita_ΩΑΣΤ46ΜΗ2Ι-ΛΕΖ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: