ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού για το έργο με με τίτλο «Επιχορήγηση του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8070/27.07.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
30/07/2021 - 17/09/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάνγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του Ε.Λ.Κ.Ε. ΕΛΜΕΠΑ για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ (πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)», (κωδ. έργου: 80511), το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €62.560,57 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €77.575,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8070/27.07.2021

Συνημμένο: 
8071_27-07-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΔΕ_ signed_6ΕΛΚ46ΜΗ2Ι-25Ο_.pdf
8070_27-07-2021_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΔΕ_ΕΠΑΝ_6813(2018)_ΟΡΘΗ_21PROC009141811_.pdf
ΕΕΕΣ.zip
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ.zip
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: