ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «VEG-PROTECT» (κωδ. έργου: 80619). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8464/02.08.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
02/08/2021 - 03/09/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Αναλωσίμων υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους», με ακρωνύμιο ‘VEG-PROTECT’, με κωδικό MIS 5031311 και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-04142  (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80619), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 8464/02.08.2021

Συνημμένο: 
8465_02-08-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_VEG_6ΟΧΨ46ΜΗ2Ι-ΥΣΨ_.pdf
8464_02-08-2021_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ_VEG_final_21PROC009018014_.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β&Γ.docx
ΤΕΥΔ.zip
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: