ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 ¨Υλοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου Κανονιστικού Πλαισίου του Ιδρύματος και υποστήριξη των αλλαγών που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο¨ Αρ. Πρωτ.: 9122/30.08.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
30/08/2021 - 14/09/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δέκατεσσερις (14) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο ¨Υλοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του νέου Κανονιστικού Πλαισίου του Ιδρύματος και υποστήριξη των αλλαγών που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο¨ της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049545  το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. ««Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020)» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους. (ΣΑΕ 2021ΣΕ44510000) (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80841).Αρ.Πρωτ.: 9122/30.08.2021

Συνημμένο: 
9122_30-08-2021_anavathmisi_ΡΞΝΠ46ΜΗ2Ι-ΦΗΝ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: