ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο "Ταυτοποίηση - Ανάδειξη του Ελληνικού Μελιού" της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι της Μέλισσας (κωδ. έργου: 80703). Αρ. Πρωτ.: 9197/31.08.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
31/08/2021 - 15/09/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο "Ταυτοποίηση - Ανάδειξη του Ελληνικού Μελιού" της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι της Μέλισσας", το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας με Κ.Α  2018ΣΕ01300000 (κωδ. έργου: 80703).Αρ. Πρωτ.: 9197/31.08.2021

Συνημμένο: 
9197_31-08-2021_melissa_80703_9ΕΨΗ46ΜΗ2Ι-ΩΚΞ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: