ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»..ΑΤΗΕΝΑ “Advanced Technology Higher Education Network Alliance "Αρ. Πρωτ.: 11648/22.10.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
22/10/2021 - 08/11/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Κάλυψη της εθνικής συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» και ειδικά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΑΤΗΕΝΑ “Advanced Technology Higher Education Network Alliance”  για τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)”, (με Κ.Ε ΕΛΚΕ 80838), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ [ΚΩΔΙΚΟΣ ΈΡΓΟΥ (59890162) 2021ΣΕ44520004, ΣΑΕ 4452].Αρ. Πρωτ.: 11648/22.10.2021

Συνημμένο: 
11648_22-10-2021_athena_pde_6ΓΞΧ46ΜΗ2Ι-ΗΞΩ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ_11648.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 11648.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: