ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου: "Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ".Αρ. Πρωτ.: 15286/30.12.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
30/12/2021 - 18/01/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της πράξης «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» με MIS 5116185 το οποίο υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους,  (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80852).Αρ. Πρωτ.: 15286/30.12.2021

Συνημμένο: 
15286_30.12.2021_modip2_9ΥΞΠ46ΜΗ2Ι-033.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ 15286.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 15286.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: