ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Εξοπλισμού για το έργο με ακρωνύμιο ‘SOilless culture UPgrade - SOUP’. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 910/20.01.2022

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
20/01/2022 - 04/02/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων Προμήθειας Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», με ακρωνύμιο ‘SOilless culture UPgrade - SOUP’, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030253 και κωδικό έργου:  Τ1ΕΔΚ-04171, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80611), το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού €2.298,39 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €2.850,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 910/20.01.2022

Συνημμένο: 
910_20-01-2022_ΑΝΟΙΚΤΟΣ 80611_signed_22PROC009947748_.pdf
911_20-01-2022_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 80611_ _signed_ΨΡΩΒ46ΜΗ2Ι-ΣΦΔ_.pdf
ΕΕΕΣ_910(2022).zip
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V & VI.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: