Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/05/2022 - 10/06/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο και των τμημάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Σητείας, προϋπολογισμού δαπάνης 602.381,41€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 746.952,95€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 30/11/2024, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος με μονομερή παράταση από την Αναθέτουσα Αρχή

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: την Παρασκευή   10/06/2022 και ώρα 15:00            

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_2022.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: