Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
06/05/2022 - 16/05/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το σύνολο των εργαζομένων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών μέχρι τη  Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΛΜΕΠΑ στο κτίριο Διοίκησης στο Ηράκλειο.

 

 

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: