Προπτυχιακές Σπουδές

Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Όργανα - Διοίκηση

Όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π.) τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. , ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

 Πρόεδρος Τμήματος

         Δρ. Ηλίας Ποταμίτης, Καθηγητής

         email: potamitis@hmu.gr

         Τηλέφωνο: 2831021901 & 911

Προϊστάμενος Γραμματείας

         Νικόλαος Γωνιωτάκης, ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

         e-mail: ngoniota@hmu.gr

         Τηλέφωνο: 2831021902

         Fax: 2831021912