Ενημερωτική Πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ*

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με τρεις κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης β) Φυσικής Laser γ) Επιστήμης Πλάσματος - Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science»

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development από οκτώ συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του Π.Μ.Σ. είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε αυτό το επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Η διεπιστημονικότητα του θέματος του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. απαιτεί τη συνέργεια διαφόρων επιστημονικών τομέων της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπως της Φυσικής Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής και της τεχνολογίας ισχυρών Laser, της Επιστήμης των Υλικών, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και των σχετικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα ώστε να αποκτήσει η χώρα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής.

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι από Τμήματα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. όπως ενδεικτικά τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα σχετικά τμήματα θετικών & τεχνολογικών επιστημών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, εφόσον αυτές υπάρξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α´148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας στα παρακάτω συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Αντίστοιχα, φοιτητές των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus και η αναγνώριση των μαθημάτων γίνεται μέσω των ECTS units.

  • Technological Education Institute of Crete (Coordinator)
  • Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom
  • University of Bordeaux, France
  • Technical University of Prague, Czech Republic
  • University Milano Bicocca, Italy
  • Queen’s University Belfast, United Kingdom
  • Technical University of Madrid, Spain
  • National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ελένη Σειμέμη, τηλ.: 28210‐23004, fax: 28210‐23000, e‐mail: seimeni@chania.teicrete.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://plapa.chania.teicrete.gr ή/και στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη, e‐mail: m.tatarakis@chania.teicrete.gr

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται έως 20/9/2014.

* Η πρόσκληση υπόκειται στον περιορισμό της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της έγκρισης του Μ.Π.Σ.