ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "2η Φάση Μελέτης και ανάπτυξης σταθμού παραγωγής σωματιδιακής ακτινοβολίας"(κωδ. έργου 80712). Αρ. Πρωτ.: 4539/26.04.2021.

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
27/04/2021 - 17/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο "2η Φάση Μελέτης και ανάπτυξης σταθμού παραγωγής σωματιδιακής ακτινοβολίας" του έργου με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε ιατρικές εφαρμογές αιχμής με τη χρήση δευτερογενούς ακτινοβολίας πλάσματος – υπερίσχυρων λέϊζερ" (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80712) το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Α. 2017 ΕΠ402500006 της ΣΑΕΠ 402 της Περιφέρειας Κρήτης). 4539/27.04.2021.

Συνημμένο: 
4539_27-04-2021_prosklisi_80712_9ΤΕ546ΜΗ2Ι-Ψ2Τ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: