ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου " Σύμβαση υπεργολαβίας με την οντότητα "LANDCO ΕΠΕ "(κωδ. έργου 80654). Αρ. Πρωτ.: 4577/28.04.2021.

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
28/04/2021 - 18/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Σύμβαση υπεργολαβίας με την οντότητα "LANDCO ΕΠΕ" στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδεις Καλλιέργειες" (Τ1ΕΔΚ-03372) το οποίο χρηματοδοτείται από την οντότητα "LANDCO ΕΠΕ". (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80654). 4577/28.04.2021.

Συνημμένο: 
4577_28-04-2021_proskl_landco_Ρ47646ΜΗ2Ι-ΓΘΠ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: